Nota prawna

NOTA PRAWNA

1. Informacja dotycząca serwisu internetowego prowadzonego przez TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest spółka TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „TYR TFI S.A.”) z siedzibą w Warszawie. Dostępna w przedmiotowym serwisie zawartość chroniona jest prawem autorskim. TYR TFI S.A. posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym a wszelkie kopiowanie, przegrywanie bądź zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Nie dotyczy to użytku prawnie dozwolonego.

TYR TFI S.A. informuje, że materiały zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one jedynie charakter marketingowy i informacyjny, a w związku z tym nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe bądź prawne, a w szczególności nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących jakichkolwiek instrumentów finansowych lub ich emitentów.

TYR TFI S.A. dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym serwisie były rzetelne i wiarygodne. Pomimo tych starań nie istnieje jednakże gwarancja, że są one całkowicie wyczerpujące, i że całkowicie odpowiadają stanowi faktycznemu. W związku z powyższym TYR TFI S.A. informuje i ostrzega, że podejmowanie przez użytkownika decyzji inwestycyjnych jedynie na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie następuje na jego własne, wyłączne ryzyko.

TYR TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej adnotacji zamieszczonych w niniejszym serwisie treści i informacji. W przypadku niektórych informacji, wymaganych przepisami obowiązującego prawa, może być konieczny upływ określonego terminu do ich wejścia w życie, co każdorazowo jest wskazywane w treści takiej informacji. Przez wzgląd na specyfikę świadczonych usług TYR TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz merytoryczną trafność udostępnianych informacji.

TYR TFI S.A. nie jest odpowiedzialne za wszelkie braki, błędy, niepoprawność bądź niekompletność informacji znajdujących się w niniejszym serwisie, w szczególności w zakresie wyceny funduszy, wykresów wartości funduszy, wycen jednostek uczestnictwa, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, wyników zarządzania portfelami papierów wartościowych, których przyczyną jest działanie siły wyższej, bądź które powstały z przyczyn technicznych oraz innych, niezależnych od TYR TFI S.A.

W przypadku umieszczenia w niniejszym serwisie linków oraz innych odnośników do treści zawartych w innych, zewnętrznych, serwisach informacyjnych, TYR TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść tych informacji, jak również za wszelkie skutki użycia informacji i materiałów zawartych w tych serwisach zewnętrznych.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym są skierowane do podmiotów podlegających prawu polskiemu.

2. Informacja dotycząca funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TYR TFI S.A. 

TYR TFI S.A. zwraca uwagę, że przedstawiane historyczne wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy inwestycyjnych nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych i nie są w żadnej mierze gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości, a żaden fundusz nie daje gwarancji, że zrealizowany zostanie jego cel bądź, że uzyska określony, zakładany wynik inwestycyjny. W związku z powyższym inwestor powinien liczyć się z ryzykiem utraty części bądź całości zainwestowanych środków.

Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych zawierają szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych czynników ryzyka. TYR TFI S.A. zaznacza również, że indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od takich czynników jak wartość certyfikatu inwestycyjnego w momencie składania zapisu, zbycie, wykup bądź umorzenie certyfikatu inwestycyjnego oraz poziom pobranych opłat manipulacyjnych  i należnego podatku.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, fundusze zarządzane przez TYR TFI S.A., mogą lokować znaczną część wartości aktywów w kategorie lokat inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w związku z czym aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych funduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

Lektura warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu, kluczowych informacji dla inwestorów oraz informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego jest kluczowa dla podjęcia świadomej i odpowiedzialnej decyzji inwestycyjnej.