Pakiet MIFID

Pakiet MIFID

MIFID II (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to szereg unijnych przepisów prawnych wydanych w celu ujednolicenia usług finansowych świadczonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także w celu zwiększenia poziomu przejrzystości, zapewnienia lepszej ochrony inwestorów oraz podniesienia poziomu zaufania na rynku.

Dyrektywa MIFID II nałożyła na firmy inwestycyjne między innymi dodatkowe obowiązki w zakresie ujawniania i zapobiegania konfliktom interesów, przekazywania informacji szczegółowych klientom oraz zobowiązała państwa członkowskie do umożliwienia właściwym organom nadzorczym monitorowanie zgodności działalności firm inwestycyjnych z przepisami MIFID II.

TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że przepisy ustanowione przez dyrektywę MIFID II oraz rozporządzenie delegowane zostały wdrożone w odpowiednich regulacjach wewnętrznych i usługowych oraz są należycie respektowane w działalności towarzystwa.

W skład pakietu MIFID II wchodzą:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/WE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („Dyrektywa MIFID II”);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („Rozporządzenie MiFIR”);
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie Delegowane”);
  • Pozostałe akty wykonawcze i delegowane do Dyrektywy MIFID II.